FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षणको लागि आवेदन गर्ने बारेमा सूचना

लेखा परिक्षणको लागि आवेदन गर्ने बारेमा सूचना

शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धी सूचना

शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब. तथा अ.न.मी. को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब. तथा अ.न.मी. को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. को अन्तर्वाता सूचना तथा स्वीकृत उम्मेद्वारहरुको नामावली

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. को अन्तर्वाता सूचना तथा स्वीकृत उम्मेद्वारहरुको नामावली

 

 

Pages